Fri. Dec 2nd, 2022

ไทยยืน 1 อาเซียน แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ดีที่สุด อันดับ 7 ของโลก เว็บไซต์ U.S.News & World Report สำนักข่าวและการจัดอันดับที่ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อชาวอเมริกัน

โดยจัดให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก อันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับที่ 1 ของอาเซียน​ โดยประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับที่ 9 ในปี 2563

10 อันดับแรกของโลก

  1. สเปน
  2. อิตาลี
  3. กรีก
  4. ฝรั่งเศส
  5. เม็กซิโก
  6. อินเดีย
  7. ไทย
  8. อียิปต์
  9. ตุรกี
  10. ญี่ปุ่น

การจัดอันดับมรดกทางวัฒนธรรมนี้ จะช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่จะมีเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม นี้เป็นต้นไป​ และยังสนับสนุนการจัดทำ​ บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BIG DATA เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวัฒนธรรมของประเทศ รองรับการนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *