Fri. Dec 2nd, 2022

สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ตลาดประชารัฐ ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ ยิงปลา

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการ อำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วย ทีมงานพัฒนาชุมชน อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย OTOP และกลุ่มสตรี ตำบลตำหนักธรรม

จัดกิจกรรมตามโครงการ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อำเภอหนองม่วงไข่ ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 1. การจำหน่าย สินค้าผลิตภัณฑ์ ชุมชน จากทุกหมู่บ้าน ของ ตำบลตำหนักธรรม สินค้าโอทอป ของ อำเภอหนองม่วงไข่ ผลิตภัณฑ์ จากสัมมาชีพชุมชน และผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มสตรี ที่กู้ยืมเงิน จากกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี
 2. การแสดง ของกลุ่มสตรี จาก ตำบลตำหนักธรรม โดยกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลหนองม่วงไข่ ตำบลน้ำรัด และตำบลวังหลวง
 3. การไลฟ์สด ขายสินค้า ของเยาวชน ตำบลตำหนักธรรม
 4. การเดินแบบ แสดงสินค้าของเยาวชน
 5. การแสดงดนตรีสากล ของเยาวชน ตำบลตำหนักธรรม
 6. การสาธิต การทำผ้ามัดย้อม
 7. การจัดกิจกรรม วาดรูประบายสี ให้กับเด็ก
 8. การประกวดลาบหมูคั่ว

สรุปผล การจัดกิจกรรม ทำให้เกิดการส่งเสริม อาชีพขายสินค้า และเกิดการสร้างรายได้ ให้กับชุมชน ตำบลของ อำเภอหนองม่วงไข่ ในสถานการณ์ การระบาด ของโรค โควิด – 19

การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการ สาธารณสุข D – M – H – T – T – A อย่างเคร่งครัด

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการ กระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น โครงการดังกล่าว มีเป้าหมาย จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ลักษณะเฉพาะ ที่ผลิต และจำหน่าย ในท้องถิ่น แต่ละตำบล โดยได้รับแรงบันดาลใจ มาจากโครงการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP)

ที่ประสบความสำเร็จ ของญี่ปุ่น โครงการ โอทอป (OTOP) กระตุ้นให้ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ ที่โดดเด่น มาหนึ่งชิ้น จากแต่ละตำบล มาประทับตราว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจัดหาเวที ในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าเหล่านี้

ผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมไปถึง งานหัตถกรรม ฝ้าย และผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใช้ในครัวเรือน และอาหาร หลังจากรัฐประหาร ในประเทศไทย พ.ศ. 2549โครงการโอทอป (OTOP) ได้ถูกยกเลิกไป ก่อนจะได้รับการฟื้นฟูอีกครั้ง แต่เปลี่ยนชื่อใหม่

“หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทาง ประการหนึ่ง ที่จะสร้าง ความเจริญ แก่ชุมชน ให้สามารถ ยกระดับฐานะ ความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยการผลิต หรือจัดการทรัพยากร ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ

มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ของตนเองที่ สอดคล้อง กับวัฒนธรรม ในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่าย ในตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ

 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)
 • พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity)
 • การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายถึง ตัวสินค้า เพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการ ทางความคิด รวมถึงการบริการ การดูแล การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อให้กลายเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขาย ที่รู้จักกันแพร่หลาย ไปทั่วประเทศ และทั่วโลก

DMHTT ย่อมาจาก

DMHTT เป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ ของแนวทางปฎิบัติ ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ มาจากคำเต็มว่า

 • D ย่อมาจาก Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร เพราะละอองฝอยจากการพูด ไอ จาม จะฟุ้งมากในระยะ 1 – 2 เมตร
 • M ย่อมาจาก Mask Wearing คือการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย โดยประชาชนทั่วไปสามารถสวมหน้ากากผ้าได้ตลอด เพราะยิ่งซักบ่อยก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อที่ดี
 • H ย่อมาจาก Hand Washing คือการหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ทั้งน้ำสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพราะมีโอกาสที่เราจะนำมามาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัวได้
 • T ย่อมาจาก Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ ทั้งก่อนเข้าทำงาน ร้านสะดวกซื้อ และหากทราบว่ามีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจโควิด – 19
 • T ย่อมาจาก Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ และโหลดแอปหมอชนะพร้อมลงทะเบียนหากทำได้ เพื่อให้ทราบความเสี่ยงติดโรคของตนเอง หากมี SMS แจ้งเตือนว่ามีประวัติไปที่เสี่ยงมา จะได้กักตัว หรือตรวจโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม แม้จะปฎิบัติตามแนวทางนี้แล้วอย่างเคร่งครัด ก็ยังอาจมีโอกาสรับเชื้อเข้ามาโดยไม่ตั้งใจเช่นกัน หากทราบว่าตนเองมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *