Wed. Nov 30th, 2022

โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัเสพป.แพร่ เขต 1 เปิดเผยว่า บาคาร่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อปี 2460

โดยในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ประกอบกับสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนส่วนราชการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19)

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูบุคลาการและนักเรียนจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้องเพรียงกัน ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. พร้อมกับให้โรงเรียนประดับธงชาติไทยในบริเวณที่เหมาะสมและเกิดความภาคภูมิใจต่อธงชาติไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *