Tue. Nov 29th, 2022

บรรยากาศการรับสมัครนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดน่าน วันแรกของการรับสมัคร เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไฮโล

โดยมีผู้สมัครทั้งนายกฯคนก่อนที่เพิ่งหมดวาระลงสมัครกันเป็นส่วนใหญ่เพื่อรักษาเก้าอี้ไว้อีกสมัย พร้อมกับอดีตนายกฯรุ่นก่อนลงชิงชัยและผู้สมัครใหม่ มารอยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้า และประชาชนกองเชียร์ร่วมให้กำลังใจ ซึ่งมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัคร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร และรับค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หลายท่าน ได้เดินทางมาถึงพร้อมกันตั้งแต่ช่วงเช้า จึงต้องใช้วิธีการจับสลากหมายเลข

โดยการจับสลากครั้งที่หนึ่ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับแรกให้ถือว่า ผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากก่อน และการจับสลากครั้งที่สอง ให้ผู้สมัครตามลำดับของผลการจับสลาก ทำการจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครผู้สมัครใดจับสลากได้หมายเลขใดให้ถือเป็นหมายเลขลำดับในการยื่นใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *