Fri. Dec 2nd, 2022

ปศุสัตว์แพร่ มอบวัสดุการเกษตร ชี้การดำเนินโครงการประชารัฐฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวอาทิยา แปลงใจ บาคาร่า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายประยูร กวาวสิบสาม ปศุสัตว์อำเภอวังชิ้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนวัสดุการเกษตร ให้แก่ ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) การเลี้ยงไก่พื้นเมือง อำเภอวังชิ้น ของนายอำนวย ใจอ้าย ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี 2564 ณ ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) การเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านค้างปินใจ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

พร้อมทั้งดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการประชารัฐพัฒนาโคเนื้อ ภายใต้โครงการ ธคก.ปี 2565 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลแม่พุง ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านบ้านแม่พุงหลวง ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *