Wed. Nov 30th, 2022

ชาวสวนสิ้นหวัง รัฐฯชงงบ 65 ทุ่ม 2.5 พันล้าน ดันราคาผลผลิตแบบเดิมๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 2,562 ล้านบาท

โดยมีเป้าหมายอช่วยเหลือสินค้าเกษตร 10 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ผลไม้ พืชหัว พืชผัก ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ ประมง กล้วยไม้ ผ่านมาตรการ เพิ่มช่องทาง/ระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ,เสริมสภาพคล่องด้านเงินทุน

ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการรับซื้อผลผลิตจากการเกษตรกรเพื่อจำหน่ายหรือเก็บสต๊อกไว้รอจำหน่าย , สร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มการบริโภค กระตุ้นการบริโภค ผลักดันและบริหารจัดการส่งออก เพื่อลดอุปทานส่วนเกินในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมปัจจัยผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพปรับคุณภาพและด้านทุนการผลิต

นอกจากนี้มีการกำหนดราคาเป้าหมายสินค้าเกษตรปี 2565 เพื่อกองทุนฯจะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร ตามนโยบายดูแลเกษตรกรตามแผนที่กำหนดไว้อีกด้วย

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 – 15 ก.ค. 2564 นั้นกองทุนได้จัดสรรงบประมาณ ไปแล้ว 2.1 พันล้านบาท ในการดูแลเกษตรกรในกลุ่มสินค้าผลไม้, ไข่ไก่ ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง ,ปาล์มน้ำมัน ,พืชหัว ,พริก, ข้าวเหนียว, ปศุสัตว์/ประมง เป็นการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ต้องเป็นไปอย่างครอบคลุม เข้าถึงปัญหาอย่างรวดเร็ว

และเป็นธรรม อย่างไรก็ตามเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือและ กลุ่มชาวสวนลำไยภาคเหนือ กล่าวว่า มาตรการจัดการผลผลิตทางการเกษตรยังคงยึดโยงการดันราคาพืชเศรษฐกิจตามฤดูกาล ซึ่งมีผลสะท้อนผ่านกลไกการตลาดในประเทศแล้วว่า ราคาผลผลิตต้องพึ่งพาตลาดส่งออกหลักๆจึงจะสามารถสร้างรายได้ที่คุ้มทุนของเกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่

” ประเด็นลำไย นั้น มีการแก้ปัญหามายาวนาน และฤดูกาลนี้ ทำให้หลายๆฝ่ายรับรู้ ถึงปมปัญหาที่ซับซ้อน ในการกุมตลาดของคู่ค้า ซึ่งจะเป็นตลาดจีน ด้วยมาตรการแบนลำไย ช่วงกลางเดือน สค.ที่ผ่านมา กลวิธีแบบนี้ไม่มีหลักประกันใดๆเลย ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวสวน ชาวไร่ กลุ่มเกษตรกรในบ้านเราเพราะอาจจะเกิดปัญหา

มีข้ออ้างเรื่องศัตรูพืช เข้ามาเจรจาต่อรอง ระงับสินค้า การเกษตรของไทย ในแต่ละฤดูกาลได้ และลำไยน่าจะเป็นตัวอย่างที่จะกระตุ้น ให้ มีการพลิกรูปแบบ สินค้าทางการเกษตร เพื่อทันเกมส์กติกาสากลระหว่างประเทศ ไม่ให้ผลกระทบกำหนดโควต้า ส่งออก ผลผลิต สินค้าภาคการเกษตรไปยัง คู่ค้าเสียเปรียบทางการค้าเช่นที่เกิดขึ้นในตลาดลำไยในปัจจุบัน ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *