Fri. Dec 2nd, 2022

นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ บาคาร่า

  • นายสุกฤษฎิ์ พิศพรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวสุดา ลุงสู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในโอกาสได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้ารับเกียรติบัตรจากนางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ วังธาร รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *