Tue. Nov 29th, 2022

การตรวจ DNA (Dexoxy Ribonucleic Acid) เป็นสารพันธุกรรม ที่อยู่ในส่วนของ องค์ประกอบย่อย ของเซลล์ เนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เม็ดเลือดขาว อสุจิ กระดูก กล้ามเนื้อ เยื่อบุกระพุ้งแก้ม เป็นต้น

สารพันธุกรรม DNA จะพบได้ใน องค์ประกอบย่อย ของเซลล์ร่างกาย 2 แห่ง คือ ภายในนิวเคลียส (Nuclear DNA) ซึ่งเป็นส่วนที่ ทำหน้าที่ ในการควบคุม การทำงาน ของเซลล์

ซึ่งสาร DNA ที่พบในนิวเคลียส ของเซลล์นี้ ครึ่งหนึ่ง (50%) จะได้รับ การถ่ายทอด มาจากบิดา และ อีกครึ่งหนึ่ง (50%) จะได้รับการถ่ายทอด มาจากมารดา private investigator bangkok

โดยที่ DNA ในนิวเคลียส ของเซลล์นี้ ไม่มีใครที่จะมี DNA เหมือนกันทุก ๆ จุด เว้นแต่แฝดเหมือนเท่านั้น DNA ของคนเราครึ่ง หนึ่งมาจากบิดา และ อีกครึ่งหนึ่ง มาจากมารดา ในการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ ความเป็นบิดานั้น เราจะเทียบผล DNA ของบุตร และ บิดา

เราสามารถบอกได้ว่า เป็นพ่อลูกกันหรือไม่ ด้วยความแม่นยำ ถึง 99.99+ เปอร์เซ็นต์ DNA ระหว่างบุคคลสองคนนั้น จะมีเปอร์เซ็นต์ ความเหมือนกัน 99.9% (และมนุษย์มี DNA เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ชนิดอื่น ๆ เช่น ลิง ประมาณ 95%) ฉะนั้นแล้ว เราต้องรู้อีก 0.1% เพื่อเปรียบเทียบ DNA

และใน 0.1% นี้ จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคล อาทิเช่น สีผม สีตา สีผิว และอื่น ๆ อีกมากมาย ใน 0.1% นี้บางส่วนของ DNA จะมีความแตกต่างกัน เล็ก ๆ น้อย ๆ ขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคล และ ส่วนอื่น ๆ จะมีความแตกต่างกันมาก เราต้องระมัดระวังว่า เราเปรียบเทียบ ส่วนไหนของ DNA

การตรวจ DNA ทางนิติเวช

บทบาทของการตรวจ สารพันธุกรรม DNA ต่องาน ทางด้าน นิติเวช มีดังนี้

  1. การตรวจพิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล (Identification) ในกรณี ศพนิรนาม หรือ บุคคลสูญหาย เพื่อพิสูจน์ว่า ผู้ตายคือใคร หรือ ตรวจพิสูจน์ ความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ระหว่างผู้ตาย กับญาติ ที่มาติดต่อ ขอรับศพ
  2. การตรวจพิสูจน์ ความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน ระหว่างวัตถุ พยานต่าง ๆ เช่น คราบเลือด คราบอสุจิ เส้นผม เส้นขน ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อ ที่พบ ติดบนร่างกาย ของผู้เสียหาย ผู้ต้องสงสัยว่า เป็นผู้กระทำความผิด หรือ พบในบริเวณ สถานที่เกิดเหตุ

เทคนิควิธีการตรวจ DNA ที่มีบริการอยู่ในปัจจุบัน

  1. การตรวจลายพิมพ์ DNA (DNA Fingerprint)

เป็นเทคนิค วิธีการตรวจ ที่สกัดสาร DNA จากนิวเคลียส ของเซลล์ ซึ่ง เทคนิควิธีการตรวจแบบนี้ สามารถตรวจ พิสูจน์ความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ระหว่างบุคคล ในการเป็น บิดา – มารดา – บุตร

วิธีการเก็บตัวอย่าง DNA จากสิ่งต่างๆ ที่มาจากร่างกายของเราเอง

  1. การตรวจสารพันธุกรรม DNA ที่อยู่ในไมโตคอนเดรียของเซลล์ (Mitochondrial DNA)

เป็นเทคนิค การตรวจ ที่สกัดสาร DNA จากส่วนองค์ประกอบ ย่อย ๆ ของเซลล์ ที่มีชื่อว่า ไมโตคอนเดรีย ซึ่ง เทคนิค วิธีการตรวจแบบนี้ สามารถใช้ตรวจ เพื่อพิสูจน์ ความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ระหว่างบุคคล ที่สืบสายพันธุ์ มาจากมารดา เดียวกัน เช่น พี่ – น้อง ร่วมมารดา เดียวกัน ลูกพี่ – ลูกน้อง ที่มีมารดา เป็น พี่สาว – น้องสาว ที่ถือกำเนิดจาก ยายคนเดียวกัน

  1. การตรวจ สารพันธุกรรม ในโครโมโซม เพศชาย (Y-STR)

การตรวจ DNA ทางนิติเวช บทบาทของ การตรวจสาร พันธุกรรม DNA ต่องานทางด้าน นิติเวช มีดังนี้

  • การตรวจพิสูจน์ เอกลักษณ์ ของบุคคล (Identification) ในกรณี ศพนิรนาม หรือ บุคคลสูญหาย เพื่อพิสูจน์ว่า ผู้ตายคือใคร หรือ ตรวจพิสูจน์ ความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ระหว่างผู้ตาย กับญาติ ที่มาติดต่อ ขอรับศพ
  • การตรวจพิสูจน์ ความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน ระหว่างวัตถุ พยานต่าง ๆ เช่น คราบเลือด คราบอสุจิ เส้นผม เส้นขน ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อ ที่พบติด บนร่างกาย ของผู้เสียหาย ผู้ต้องสงสัย ว่าเป็นผู้กระทำ ความผิด หรือ พบในบริเวณ สถานที่เกิดเหตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *